Tadeusz Pankowski syn Nicefora Piotra
Tadeusz Pankowski syn Nicefora Piotra