Awans na podporucznika Napoleon Pankowski
Awans na podporucznika Napoleon Pankowski